Asociacijos įstatai

1. Bendroji dalis
1.1. Lietuvos biologijos mokytojų asociacija (toliau LBMA) – savarankiška, savanoriška, nepolitinė, pelno nesiekianti visuomeninė organizacija. Ji turi juridinio asmens teises, savo lėšas, antspaudą.
1.2. Asociacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir šiais įstatais. Ji bendradarbiauja su panašios krypties kitomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.
2.Asociacijos tikslas
2.1. Asociacija telkia pedagogus biologijos mokymo kokybei gerinti.
3. Asociacijos veiklos uždaviniai
3.1. Organizuoti seminarus ir kitus renginius, skirtus mokytojo profesinei kompetencijai gilinti.
3.2. Teikti pasiūlymus leidžiant vadovėlius, kitas mokymo priemones, o taip pat ruošiant informacinius biuletenius, straipsnius aktualiais biologijos klausimais.
3.3. Teikti pasiūlymus valstybinėms institucijoms biologijos programų rengimo ir kitais klausimais.
3.4. Kelti profesines biologijos mokytojų problemas, jas apibendrinti ir ieškoti sprendimo būdų.
4. Asociacijos nariai
4.1. Asociacijos nariais gali būti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis: biologijos mokantis mokytojas, kiti su biologijos mokymu susiję darbuotojai valdybai raštu pareiškę norą dalyvauti jos veikloje, sumokėję nario mokestį.
4.2. Kiekvienas asociacijos narts turi teisę:
– dalyvauti visuose asociacijos renginiuose
– rinkti ir būti išrinktam į valdybą
– Teikti darbinius pasiūlymus
– gauti informaciją apie asociacijos veiklą, jos lėšų panaudojimą.
4.3. Asociacijos nariai privalo vadovautis šiais įstatais, laikytis profesinės etikos reikalavimų normų, mokėti nario mokestį.
4.4. Narystė prarandama pačiam pageidaujant ar pažeidus profesinę etiką valdybos sprendimu. Skundai dėl pašalinimo gali būti pateikiami LBMA visuotiniam susirinkimui, kurio sprendimas yra galutinis.
5. Asociacijos valdymas ir struktūra
5.1. Aukščiausias LBMA organas – Visuotinis susirinkimas, kuris šaukiamas valdybos ne rečiau kaip kartą per du metus. Jei nėra sąlygų sukviesti visuotinį visų narių susirinkimą, atstovavimo tvarką nustato valdyba. Visuotiniame susirinkime tvirtinami arba keičiami įstatai, asociacijos biudžetas, revizijos komisijos ataskaita, renkama valdyba ir nustatomas valdybos narių skaičius, jos pirmininkas. Neeilinis visuotinis susirinkimas kviečiamas, jei to pageidauja valdyba arba ne mažiau kaip ketvirtadalis visų narių. Nutarimai galioja, kai susirinkime dalyvauja daugiau kaip pusė LBMA narių arba jų įgaliotų atstovų ir priimami paprasta balsų dauguma.
5.2. Tarp visuotinių susirinkimų LBMA veiklai vadovauja ir jai atstovauja valdyba. Iš savo narių ji renka pirmininko pavaduotoją, atsakingąjį sekretorių, iždininką.
5.3. Valdyba nustato visuotinio susirinkimo sušaukimo datą, valdybos posėdžių grafiką, konkrečių priemonių planą, apibendrina ir sprendžia LBMA narių keliamas problemas, disponuoja asociacijos lėšomis, sprendžia įvairius asociacijos klausimus, išskyrus tuos, kurie priklauso visuotinio susirinkimo kompetencijai. Jos posėdžių sprendimai priimami paprasta balsų dauguma ir galioja, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų valdybos narių.
5.4. Valdybos veiklai vadovauja pirmininkas. Jis kviečia valdybos posėdžius ir juose pirmininkauja, organizuoja valdybos sprendimų vykdymą, sutinkamai su valdybos nutarimais. Valdybos pirmininkas atstovauja LBMA teisme, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis.
5.5. Valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. 5.6. Suderinus su valdyba, LBMA nariai gali jungtis į nuolatines ir laikinas grupes problemoms spręsti. 5.7. LBMA gali steigti savo padalinius rajonuose bei miestuose – pirmines organizacijas. Pirminė organizacija steigiama, jeigu joje yra ne mažiau kaip penki LBMA nariai. Susirinkime jie išsirenka pirminės organizacijos vadovą. Jos vadovaujasi šiais įstatais ir nėra juridiniai asmenys.
5.8. Revizijos komisija visuotiniame narių susirinkime renkama iš trijų narių. Ji periodiškai tikrina valdybos finansinę veiklą bei dokumentaciją. Išvadas pateikia visuotiniam susirinkimui.
6. Asociacijos lėšos
6.1. LBMA lėšas sudaro: kasmetinis nario mokestis, pajamos iš leidinių, projektų, fizinių ar juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ar turtas.
6.2. Asociacijos lėšas naudoja: LBMA organizacinės ir kūrybinės veiklos finansavimui, renginių organizavimui, asociacijos leidinių rengimui.
7. Asociacijos veiklos pasibaigimas
7.1. Asociacijos veikla pasibaigia visuotinio narių susirinkimo sprendimu dviem trečdaliais balsų arba Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos valstybinės institucijos sprendimu. Visuotinis susirinkimas sudaro likvidacinę komisiją turto ir finansiniams klausimams išspręsti. Likęs turtas sunaudojamas įstatymų numatyta tvarka.

Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos įstatai priimti 2000m lapkričio 8 d.