Asociacijos įstatai

PATVIRTINTA
Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos
visuotiniame narių susirinkime
2022 m. vasario 18 d.

 

LIETUVOS BIOLOGIJOS MOKYTOJŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Lietuvos biologijos mokytojų asociacija (toliau Asociacija) – savarankiška, savanoriška, nepolitinė, pelno nesiekianti visuomeninė organizacija. Ji turi juridinio asmens teises, savo lėšas.
 2. Asociacijos teisinė forma – asociacija.
 3. Asociacijos finansiniai metai prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi rugpjūčio 31 d.
 4. Asociacija turi antspaudą su pavadinimu, atsiskaitomąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke.
 5. Asociacija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei šiais įstatais.
 1. ASOCIACIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
 1. Asociacijos tikslas telkti pedagogus biologijos mokymo kokybei gerinti.
 2. Asociacijos uždaviniai:
  1. organizuoti seminarus ir kitus renginius, skirtus mokytojo profesinei kompetencijai gilinti;
  2. teikti pasiūlymus leidžiant vadovėlius, kitas mokymo priemones bei ruošiant informacinius pranešimus, straipsnius aktualiais biologijos klausimais;
  3. teikti pasiūlymus valstybinėms institucijoms biologijos programų rengimo ir kitais klausimais;
  4. kelti profesines biologijos mokytojų problemas, jas apibendrinti ir ieškoti sprendimo būdų.
 1. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS
 1. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs Lietuvos Respublikos piliečiai: biologijos, gamtos ar integruotus gamtos mokslus mokantys mokytojai, kiti su šių dalykų mokymu susiję darbuotojai valdybai raštu pareiškę norą dalyvauti jos veikloje ir sumokėję nario mokestį.
 2. Asociacijos nario teisės:
  1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime, teikti jam pasiūlymus;
  2. rinkti ir būti išrinktam į Asociacijos organus;
  3. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
  4. bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
  5. kitos teisės, nustatytos šių įstatų ar įstatymų.
 3. Asociacijos nario pareigos:
  1. kiekvienas Asociacijos narys privalo vadovautis Asociacijos įstatais;
  2. mokėti metinį nario mokestį.
 4. Narystė Asociacijoje gali būti sustabdyta, kai narys nesilaiko šių įstatų ar nemoka nario mokesčių daugiau kaip du metus. Sprendimas dėl narystės sustabdymo priimamas valdybos posėdyje balsų

dauguma. Narystę sustabdžius, narys praranda balso teisę visuotiniame narių susirinkime ir nėra skaičiuojamas į kvorumą, netenka teisės naudotis kitomis Asociacijos nario privilegijomis.

 1. Narystė Asociacijoje gali būti atnaujinta tik įvykdžius visus finansinius įsipareigojimus. Sprendimas dėl narystės atnaujinimo priimamas valdybos posėdyje balsų dauguma.
 2. Narys pašalinamas iš Asociacijos, kai nesilaiko šių įstatų ar nemoka nario mokesčių daugiau kaip tris metus. Sprendimas dėl pašalinimo priimamas valdybos posėdyje balsų dauguma.
 1. ASOCIACIJOS VALDYMAS
 1. Asociacijos organai yra:
  1. aukščiausias asociacijos organas – visuotinis narių susirinkimas;
  2. asociacijos vienasmenis valdymo organas – vadovas;
  3. asociacijos kolegialus valdymo organas – valdyba;
  4. revizijos komisija.
 2. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas valdybos ne rečiau kaip kartą per du metus.
 3. Visuotinis narių susirinkimas:
  1. keičia Asociacijos įstatus;
  2. renka ir atšaukia Asociacijos valdybos ir revizijos komisijos narius;
  3. nustato Asociacijos valdybos ir revizijos narių skaičių;
  4. nustato Asociacijos narių stojamojo ir metinio mokesčių dydžius jų mokėjimo tvarką;
  5. tvirtina Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir Asociacijos veiklos ataskaitas, revizijos komisijos ataskaitas;
  6. keičia Asociacijos buveinę;
  7. priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
  8. priima kitus sprendimus, kurie numatyti Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose;
 4. Neeilinis visuotinis susirinkimas kviečiamas, jei to pageidauja vadovas, valdyba arba ne mažiau kaip ketvirtadalis visų narių.
 5. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/4 Asociacijos narių.
 6. Visuotiniame narių susirinkime balso teisę turi visi susirinkime dalyvaujantys Asociacijos nariai. Vienas Asociacijos narys turi vieną balsą.
 7. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus 16.1 ir 16.7 punktuose nurodytus sprendimus ir tuos atvejus, kai renkami kolegialių organų nariai, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Šių įstatų 16.1 ir 16.7 punktuose nurodytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.
 8. Asociacijos vadovas, valdyba ir revizijos komisija visuotiniame narių susirinkime renkama iš Asociacijos narių.
 9. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys ar valdymo organas.
 10. Visuotinių narių susirinkimai turi būti protokoluojami.
 11. Visuotinis narių susirinkimas gali būti organizuojamas ir vykdomas naudojantis elektroninio ryšio priemonėmis (nuotoliniu būdu), susirinkimo organizatoriams imantis proporcingų priemonių, siekiant identifikuoti visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių asmenų tapatybę.
 12. Visuotinį narių susirinkimą organizuojant nuotolinių būdu, sprendimai priimami Įstatų 20 punkte nustatyta tvarka, Asociacijos nariams savo valią išreiškiant nuotoliniu būdu ir/arba vykdant elektroninį balsavimą, jei įmanoma užtikrinti Asociacijos narių valios išraiškos teisingumą. 
 1. ASOCIACIJOS VALDYBA, VADOVAS IR REVIZIJOS KOMISIJA
 1. Vadovas veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu.. Ji turi teisę priimti nutarimus visais asociacijos veiklos klausimais, išskyrus tuos, kurie šių įstatų ir Asociacijų įstatymo priskirti visuotinio narių susirinkimo ar valdybos kompetencijai.
 2. Vadovą renka, atšaukia, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.
 3.  Vadovas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų:
  1. 28.1.atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą;
  2. 28.2.priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais;
  3. 28.3.pateikia Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
  4. 28.4.pateikia informaciją ir dokumentus visuotiniam narių susirinkimui, valdybai ir Asociacijos nariams;
  5. 28.5.įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
  6. 28.6.analizuoja valdybos pasiūlymus;
  7. 28.7.viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;
  8. 28.8.organizuoja savanoriškų darbų organizavimą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka;
  9. 28.9.atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytas iš Asociacijos veiklos kylančias funkcijas.
 4. Vadovo kadencija sutampa su Valdybos kadencija.
 1. Valdyba pagal kompetenciją:
  1. 30.1.analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus šiais klausimais visuotiniam narių susirinkimui ir vadovui;
  2. 30.2.priima nutarimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės apribojimų klausimais, nepažeisdama įstatymų nustatytų Asociacijos veiklos apribojimų;
  3. 30.3.svarsto valdybos narių, Asociacijos narių ir vadovo keliamus klausimus;
  4. 30.4.nustato Asociacijos administracijos organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes, tvirtina administracijos darbuotojų atlyginimų dydžius;
  5. 30.5.įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
  6. 30.6.sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų valdybos kompetencijai priskirtus Asociacijos veikloje kylančius klausimus.
 2. Valdyba visuotiniam narių susirinkimui turi pateikti Asociacijos veiklos ataskaitą, kurioje turi būti nurodyta:
  1. informacija apie asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
  2. asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
  3. samdomų asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;
  4. informacija apie gautą paramą (pateikiant informaciją apie paramos teikėjus juridinius asmenis, turi būti atskirai nurodytas kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo, jo suteiktos paramos dalykas ir jo vertė) ir jos panaudojimą;
  5. kita informacija, kurią nustato visuotinis narių susirinkimas.
 3. Valdybą dviejų metų kadencijai renka Asociacijos visuotinis narių susirinkimas. Jei valdybos narys atsistatydina, vietoje jo, visuotinis narių susirinkimas renka naują narį.
 4. Valdybą sudaro 11 narių (įskaitant ir valdybos pirmininką), kuriais gali būti fiziniai asmenys – Asociacijos nariai.
 5. Asociacijos vadovas kartu yra ir Asociacijos valdybos pirmininkas.
 6. Valdybos pirmininkas yra atsakingas už valdybos veiklos organizavimą.
 7. Valdybos pirmininkas vykdo valdybos ar visuotinio narių susirinkimo pavestas veiklas.
 8. Valdyba gali priimti sprendimus jei posėdyje dalyvauja daugiau nei 1/2 valdybos narių.
 9. Valdybos posėdžiai gali būti organizuojami ir vykdomi naudojantis elektroninio ryšio priemonėmis (nuotoliniu būdu).
 10. Valdybos posėdžius organizuojant nuotolinių būdu, sprendimai priimami Įstatų 37 punkte nustatyta tvarka, Asociacijos valdybos nariams savo valią išreiškiant nuotoliniu būdu.
 1. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami, protokolai viešinami.
 2. Revizijos komisiją dviejų metų kadencijai renka visuotinis narių susirinkimas.
 3. Revizijos komisiją sudaro 3 nariai, kuriais gali būti fiziniai asmenys – Asociacijos nariai.
 4. Revizijos komisija pirmame posėdyje iš savo narių renka pirmininką.
 5. Revizijos pirmininkas yra atsakingas už revizijos komisijos veiklos organizavimą.
 6. Revizijos komisija periodiškai tikrina valdybos finansinę veiklą bei dokumentaciją. Išvadas pateikia visuotiniam narių susirinkimui.
 7. Revizijos komisija, kontroliuodama asociacijos finansinę veiklą, privalo:
  1. ne rečiau kaip vieną kartą per metus patikrinti asociacijos finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės veiklos dokumentus;
  2. visuotinio narių susirinkimo ar Valdybos pavedimu atlikti neeilinius finansinius ir buhalterinius patikrinimus;
  3. artimiausiame narių susirinkime arba valdybos posėdyje pranešti apie nustatytus pažeidimus;
  4. visuotiniam narių susirinkimui pateikti išvadą apie asociacijos finansinės veiklos metų ataskaitą;
 1. ASOCIACIJOS SKYRIAI
 1. Asociacija turi teisę steigti skyrius Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
 2. Asociacijos skyrius nėra juridinis asmuo.
 3. Asociacijos skyriai steigiami ir jų veikla nutraukiama asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Skyrių skaičius neribojamas.
 4. Skyriaus steigimo klausimas Asociacijos visuotiniame narių susirinkime svarstomas, jei yra pateikiamas skyrių sudarančių narių sąrašas ir skyriaus nuostatai.
 5. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas tvirtina asociacijos skyrių nuostatus ir jų pakeitimus.
 6. Skyriai gali būti steigiami jei juose yra ne mažiau 5 asociacijos narių.
 7. Skyriaus narių susirinkimas iš savo narių tarpo renka skyriaus pirmininką.
 8. Skyriaus pirmininkas yra atsakingas už skyriaus veiklos organizavimą, kartą į metus Asociacijos valdybai privalo pateikti veiklos ir finansinę ataskaitą, narių sąrašą.
 9. Skyriaus veikla gali būti finansuojama iš Asociacijos lėšų.
 10. Skyrių veikla gali būti tikrinama Asociacijos revizijos komisijos.
 1. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI
 1. Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti narius arba kitus asmenis išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 dienų po nutarimo priėmimo.
 2. Už savalaikį sprendimų ir pranešimų išsiuntimą atsako Asociacijos valdyba. Visi sprendimai ir pranešimai skelbiami Asociacijos internetiniame puslapyje.
 3. Asociacijos nariui raštu pareikalavus, asociacija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: asociacijos įstatų, metinių finansinių ataskaitų, metinių veiklos ataskaitų, revizijos komisijos ataskaitų, visuotinių narių susirinkimų protokolų, asociacijos ir valdybos narių sąrašų, valdybos posėdžių protokolų, kitų asociacijos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus.
 1. ASOCIACIJOS LĖŠOS IR TURTAS
 1. Savo veiklai vykdyti ir jai finansuoti Asociacija disponuoja savo lėšomis.
 2. Asociacijos pajamų šaltiniai:
  1. narių stojamieji įnašai, nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
  2. neatlygintinai gautos iš fizinių ir(ar) juridinių asmenų lėšos ir turtas;
  3. kredito įstaigų palūkanos už jose laikomas lėšas;
  4. ūkinės – komercinės veiklos pajamos;
  5. kitos teisėtai gautos lėšos.
 3. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.
 1. ASOCIACIJOS LIKVIDAVIMAS
 1. Asociacijos veikla pasibaigia visuotinio narių susirinkimo sprendimu, 2/3 dalyvaujančių narių balsų dauguma arba Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos valstybinės institucijos sprendimu. Visuotinis susirinkimas sudaro likvidacinę komisiją turto ir finansiniams klausimams išspręsti. Likęs turtas sunaudojamas įstatymų numatyta tvarka.